Política de privacitat

FORMULARI CONTACTE E INFORMACIÓ COMERCIAL

En compliment de la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que siguin recaptats de vosté seran incorporats en un fitxer que el seu titular és “ZINKERS 30, S.L.”, amb C.I.F B-54918271, i domicili Carrer València 19,03750 Pedreguer (Alacant). 
El tractament troba la seva base legal en el consentiment prestat per vosté en clicar en la casella “Accepte la Política de Privadesa”, i en conseqüència, accepta que la recollida dels mateixos tingui les següents finalitats: Gestió dels Usuaris del Website; La gestió dels servei oferts a través del Website; Gestió del formulari de contacte.

Li informem que pot exercitar els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a presentar una reclamació davant una autoritat de control, i retirar el consentiment a qualsevol moment, a través de carta, adjuntant fotocòpia del seu NIF/NIE/Passaport a l’adreça postal a dalt indicada; (Advertiment: fins a l’entrada en vigor del Reglament (25 de maig 2018), només podran ser exercitats els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

El termini durant el qual es conservaran les seves dades personals serà de dos anys, tot això sense perjudici de poder exercitar el dret de cancel·lació.

Avís legal

El responsable d’aquesta pàgina web és: ZINKERS360, S.L., societat inscrita en el Registre Mercantil de la província d’ALACANT, Tom 3929, Foli 50, Fulla A- 148999, Inscripció 1ª , amb C.I.F. B54918271 i domicili social en C/. València, 19, 03750 – PEDREGUER (ALACANT) També pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon 966 259 007 o a través del formulari Contacto.

Condicions generales del lloc web www.zinkers.io

1.- Objecte.

Les presents condicions generals (d’ara endavant Condicions Generals), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini www.zinkers.net (d’ara endavant Website), titularitat de “ZINKERS 360, S.L.” (d’ara endavant Zinkers 360), posat a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari/s).
Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents Condicions Generals, pot escriure un correu electrònic amb la seva sol·licitud i dades de contacte al formulari de contacte. També pot contactar amb nosaltres via correu ordinari, dirigint la seva sol·licitud i dades de contacte a ”ZINKERS 360, S.L.”, Carrer València 19, 03750 Pedreguer (Alacant).

2.- Conformitat amb les presents Condicions Generals.

L’utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals vigents a cada moment que l’Usuari accedeixi al mateix. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.
En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar el Website. 
En tot cas, Zinkers 360 es reserva el dret de modificar, sense previ avís i a qualsevol moment les presents Condicions Generals, així com la seva configuració, localització i qualssevol altres termes generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, Zinkers 360 es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website a qualsevol moment. Per “utilització del Website”, s’entén a tot Usuari que accedeixi i navegui pel Website independentment que empleni els formularis de registre.

3.- Condicions d’Accés i Ús del Website i dels seus Continguts.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics dels Usuaris. Zinkers 360 podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website.

Tret que es disposi una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tingui contractada l’Usuari. L’Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 
L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de Zinkers 360, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer. 
Concretament i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del Website: a) a no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriòs, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apología al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. 
b) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Zinkers 360, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de Zinkers 360 o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos. 
c) a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del com no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a la disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers. 
Zinkers 360 procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. 
L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzin habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del Website). L’Usuari haurà de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de Zinkers 360 o de tercers.

5.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat.

5.1.-Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

Zinkers 360 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferts en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Website es trobi actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per tals circumstàncies. 
Zinkers 360 durà a terme, sempre que no concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts. 
Així mateix, Zinkers 360 no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seves diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin originar-se per aquesta causa. 
A més, Zinkers 360 no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix. 
Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant això, Zinkers 360 no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el Website introduïts per tercers aliens a Zinkers 360 que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Zinkers 360 no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. Zinkers 360 adopta diverses mesures de protecció per protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, Zinkers360 no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació del Website que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, Zinkers 360 no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat. 
Zinkers 360 no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

Zinkers 360 no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de Zinkers 360. Zinkers 360 no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionats en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- Hiperenllaços.

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina Web i el Website hauran d’observar i complir les condicions següents: 

i)No serà necessària autorització prèvia quan el Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de Zinkers 360.

 

ii) La pàgina Web en la qual s’estableixi el Hiperenllaç solament podrà contenir l’estrictament necessari per identificar la destinació del Hiperenllaç.

 

iii) La pàgina Web en la qual s’estableixi el Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers


iv) Zinkers 360 es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ àdhuc complint amb ho preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

6.- Accions en cas d’Incompliment.

Zinkers 360 es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

7.- Nulitat Parcial.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.

8.- Llei Aplicable i Jurisdicció.

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relativa a la condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de Condicions Generals del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Dénia.

9.- Notificacions.

A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, Zinkers 360 designa com a domicili de contacte l’especificat en l’avís legal. 
El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre en el Website, serà l’utilitzat per Zinkers 360 a l’efecte de practicar notificacions a l’Usuari. 
L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzats les dades que a l’efecte de notificacions es referencien en la present clàusula. 
Totes les Notificacions que efectuï Zinkers 360 a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. Zinkers 360 no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les seves dades de contacte.

Més de
500
projectes

Empresa de Transformació Digital.

Serveis professionals d’estratègia, consultoria, tecnologia i serveis de desenvolupament.
T’ajudem a entrar en la nova era d’economia.
El major repte estratègic d’una empresa no és el pensament estratègic, és l’acció estratègica.

 

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER

Subscriu-te a zinkers.io per a estar sempre en contacte amb nosaltres i rebre les últimes notícies sobre la transformació digital.